Πρόσκληση παροχής πληροφορίας για ελληνικές συμμετοχές σε διαστημικές αποστολές ή άλλες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη της Καθ. Carole Mundell, Διευθύντριας των  Επιστημονικών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, έγιναν συζητήσεις σχετικά με την ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής στις διαστημικές αποστολές της ESA.  

Το πρόγραμμα PRODEX είναι ο καταλληλότερος μηχανισμός στήριξης της Ελλάδας σε αυτή την προσπάθεια. Πρόκειται για προαιρετικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Επιστημονικών Προγραμμάτων της ESA, το οποίο στο παρελθόν έχει μεν χρησιμοποιηθεί από την Ελλάδα, αλλά σε σχετικά περιορισμένο βαθμό, εν μέρει λόγω της σχετικά χαμηλής επένδυσης, αλλά πιθανώς και λόγω του περιορισμένου ενδιαφέροντος της επιστημονικής κοινότητας. 

Εναλλακτικά, κάποιες ελληνικές συμμετοχές θα μπορούσαν ενδεχομένως να υποστηριχθούν πιο αποτελεσματικά μέσω άλλων προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα του GSTP.  

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το επερχόμενο Συμβούλιο σε υπουργικό επίπεδο της ESA, όπου τα κράτη-μέλη καθορίζουν τη συνεισφορά τους σε διάφορα προαιρετικά προγράμματα, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος θα ξεκινήσει μια εκτενή αξιολόγηση, με στόχο τη χαρτογράφηση της εμπλοκής σε διαστημικές αποστολές, της υπάρχουσας εμπειρίας από σχετικά έργα, καθώς και της ανταγωνιστικότητας και των ικανοτήτων των ελληνικών ομάδων. 

Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, οι ομάδες που συμμετέχουν σε τρέχουσες, επικείμενες ή προτεινόμενες διαστημικές αποστολές/δραστηριότητες της ESA, καλούνται δια του παρόντος να παράσχουν τις ακόλουθες πληροφορίες προς το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος: 

  • Τίτλος Αποστολής 
  • Στόχοι της Αποστολής (σύντομη περιγραφή) 
  • Είδος και έκταση συμμετοχής 
  • Σύνθεση Ομάδας (σε αριθμούς, π.χ. Χ μέλη ΔΕΠ/μόνιμοι ερευνητές, Υ μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Ζ υποψήφιοι διδάκτορες) 
  • Συνεργασία/Συνέργεια με άλλες ελληνικές ομάδες (παρακαλούμε να αναφέρετε λεπτομέρειες για τις συνεργαζόμενες ομάδες καθώς και σύντομη περιγραφή των ικανοτήτων τους) 
  • (Προαιρετικό) Πρόγραμμα που κρίνεται κατάλληλο για την υποστήριξη της δράσης (εάν το γνωρίζετε) 

Η παροχή αυτών των πληροφοριών θα βοηθήσει το ΕΛΚΕΔ να υποστηρίξει ενδεχομένως μια αύξηση της εθνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα PRODEX ή/και σε άλλα κατάλληλα προαιρετικά προγράμματα. Η συνεργασία σας στο θέμα αυτό θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.  

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις παραπάνω πληροφορίες στη Δρ. Ανεζίνα Σολωμονίδου, ΕΕΠ του ΕΛΚΕΔ (anezina.solomonidou@hsc.gov.gr) εντός του Φεβρουαρίου. 

Επιπλέον, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν υπάρχουσες επαφές και/ή συνεργασίες με ομάδες των ΗΠΑ ή της Ευρώπης που να σχετίζονται με πτυχές του προγράμματος Artemis (π.χ. Gateway).