Σχετικά με το ΕΛΚΕΔ

Για να δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του ΕΛΚΕΔ πατήστε εδώ

Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος

Οι σκοποί του ΕΛΚΕΔ είναι οι ακόλουθοι:

H διαμόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον τομέα του διαστήματος και η εκπόνηση κυλιόμενου-δυναμικού σχεδίου δράσης της διαστημικής στρατηγικής σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα,  τον  Δημόσιο  και  τον  Ιδιωτικό  Τομέα  που  προσδιορίζει στόχους, τομείς συνεργασίας και διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων. H συνεργασία,  ο  συντονισμός,  η  υποστήριξη  και  η κινητοποίηση φορέων, υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα για την προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση της διαστημικής στρατηγικής της Ελλάδας, καθώς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ομάδες που δραστηριοποιούνται  σε  διαστημικά  θέματα  και  προγράμματα. H προώθηση και συμμετοχή ως συντονιστής δημόσιων φορέων σε έργα και προγράμματα, καθώς και η διαχείριση εθνικών προγραμμάτων και έργων σε τομείς του Διαστήματος, όπως η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, η οικονομία, το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, οι μεταφορές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εμπόριο.

H συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, πρωτοβουλίες, φόρουμ και δραστηριότητες για θέματα Διαστήματος, ο συντονισμός των εθνικών εκπροσώπων στον τομέα του Διαστήματος, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, η ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων, καινοτομίας και δράσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συμμετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς Διαστήματος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή διαστημικά προγράμματα, καθώς και η συμμετοχή στη σχεδίαση προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση εθνικών, επιστημονικών, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες το Διάστημα έχει πρωταρχικό ρόλο.

Η συμβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας, καθώς και η υποστήριξη στο σχεδιασμό δορυφόρων, δορυφορικών συστημάτων, υλικών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τηλεπισκόπησης, μέσω και της αξιοποίησης της συμμετοχής της χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα, καθώς και στις πάσης φύσεως επιστροφές που δικαιούται η χώρα.

Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη συνεχή επιμόρφωση των φοιτητών, των νέων ερευνητών και των δημόσιων λειτουργών σε θέματα Διαστήματος, καθώς και η σχεδίαση και η συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων για την κατανόηση των διαστημικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών.

Η προώθηση θεμάτων τυποποίησης και η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών και υπηρεσιών.

H πειραματική ή εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σε δορυφορικά και διαστημικά αντικείμενα, καθώς και η αξιοποίηση των συναφών υπηρεσιών, πόρων και περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, κατόπιν σχετικής εκχωρήσεως ή άδειας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

H παροχή συνδρομής προς το Δημόσιο αναφορικά με δορυφορικά και διαστημικά θέματα, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Δημοσίου στο Διάστημα, την καταχώριση και αξιολόγηση διαστημικών αντικειμένων, καθώς και την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων.

Εθνική Διαστημική Πολιτική και Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης

Σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος διαμορφώνει την Εθνική Διαστημική Πολιτική.

Παράλληλα, εισηγείται και υλοποιεί προτάσεις για το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης στον τομέα του Διαστήματος.

Προώθηση, διάχυση, αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικής διαστημικής πολιτικής

Στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου το ΕΛ.ΚΕ.Δ. συνεργάζεται με την ελληνική διαστημική βιομηχανία και την επιστημονική κοινότητα σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, για τον προσδιορισμό κοινών στόχων και την επίτευξη συνέργειας σε επιλεγμένους τομείς. Ταυτόχρονα, διαχειρίζεται διαστημικά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (επιστημονική έρευνα και τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, τηλεπισκόπηση, ασφάλεια, φυσικές καταστροφές, περιβάλλον, κ.α.).

Συντονισμός φορέων και διαχείριση διαστημικών προγραμμάτων

Το ΕΛ.ΚΕ.Δ συντονίζει δημόσιους φορείς και διαχειρίζεται εθνικά προγράμματα και έργα σε τομείς του Διαστήματος, όπως επιστημονική έρευνα και τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, ασφάλεια, περιβάλλον, αγροτική ανάπτυξη, κ.α.

Υπηρεσίες προς τους πολίτες

Προώθηση θεμάτων τυποποίησης και μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών και υπηρεσιών. Ενίσχυση της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων μέσα από διαστημικές τεχνολογίες, με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας και σε συνεργασία με την εγχώρια διαστημική βιομηχανία.

Υπηρεσίες προς την πολιτεία

Παροχή συνδρομής προς την πολιτεία σε θέματα διαστημικής τεχνολογίας και εφαρμογών, δορυφορικών υπηρεσιών, καινοτομίας, καθώς και εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εκπαιδευτικό έργο

Υποστήριξη της συνεχούς επιμόρφωσης φοιτητών, νέων ερευνητών και δημόσιων λειτουργών σε θέματα Διαστήματος. Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και διασύνδεση με όλες της βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Διάχυση και ενημέρωση του κοινού

Σχεδιασμός, συντονισμός και συμμετοχή στην υλοποίηση ανοιχτών δράσεων για την κατανόηση των αποτελεσμάτων της διαστημικής έρευνας, της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της, καθώς και της γενικότερης επίδρασης του Διαστήματος στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Ενίσχυση της οικονομίας

Συμβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της διαστημικής τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, καθώς και των υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας.

Σχεδιασμός εξοπλισμού-υπολογιστικών εργαλείων

Υποστήριξη και συντονισμός του σχεδιασμού δορυφορικών συστημάτων, υλικών και εξοπλισμού διαστημικής τεχνολογίας.