Προτείνετε τη συνεδρία σας για το επιστημονικό συνέδριο EGU24! 

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2023 είναι η ευκαιρία σας να προτείνετε την επιστημονική σας συνεδρία για τη Γενική Συνέλευση της European Geosciences Union (EGU). Το EGU24 θα διεξαχθεί στο Austria Centre Vienna (ACV), στην Αυστρία, δια ζώσης και ηλεκτρονικά, από τις 14 έως τις 19 Απριλίου 2024. 

Το EGU24 συγκεντρώνει γεωεπιστήμονες από όλο τον κόσμο σε μια συνάντηση που καλύπτει όλους τους κλάδους των επιστημών της Γης, των πλανητικών και των διαστημικών επιστημών. Η EGU παρέχει ένα φόρουμ όπου οι επιστήμονες, ειδικά οι νέοι ερευνητές, μπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να συζητήσουν τις ιδέες τους με ειδικούς σε όλους τους τομείς των γεωεπιστημών. 

Παραδείγματα Τμημάτων που σχετίζονται με τις Πλανητικές και Διαστημικές Επιστήμες όπως και με την Εξερεύνηση του Διαστήματος περιλαμβάνουν: Planetary & Solar System Sciences (PS), Solar-Terrestrial Sciences (ST), Earth & Space Science Informatics (ESSI), Geosciences Instrumentation & Data Systems (GI), Geodesy (G), Geodynamics (GD), Geomorphology (GM), Geochemistry, Mineralogy, Petrology & Volcanology (GMPV), Tectonics & Structural Geology (TS), Nonlinear Processes in Geosciences (NP), Natural Hazards (NH).