Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο

Στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Προγραμματισμού Δορυφορικών Αποστολών Παρατήρησης Γης» το οποίο προσφάτως εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5201107), το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος ανακοινώνει την προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το υποέργο (Α/Α 1) «Υπηρεσία Προγραμματισμού Δορυφορικών Αποστολών Παρατήρησης Γης». Το Τεύχος της Προκήρυξης του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο.