Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.ΚΕ.Δ. προεδρεύει σε Hub της Europlanet Society

Ο Δρ Νίκος Σέργης, Δ/νων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου του Southeast Regional Hub της Europlanet Society, παραλαμβάνοντας τη θέση από τον Καθ. Ιωάννη Δαγκλή, Πρόεδρο του ΕΛ.ΚΕ.Δ., ο οποίος την κατείχε από το 2019.