Θέσεις Εργασίας

28 Μαΐου 2024

Προκήρυξη για πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο ΕΛΚΕΔ

Στο πλαίσιο της στελέχωσής του, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση applications@hsc.gov.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες που περιγράφονται στη σχετική Προκήρυξη αλλά και στην Ανακοίνωση και τα πρότυπα έγγραφα του ΕΛΚΕΔ (σε μορφή pdf και word). 

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, τα Βιογραφικά Σημειώματα και οι Επιστολές Ενδιαφέροντος και Κινήτρου των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας applications@hsc.gov.gr εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) ημερών από τη δημοσίευση της Προκήρυξης στο Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είναι στις 21/06/2024, ημέρα Παρασκευή. Αιτήσεις που περιέρχονται στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες).

 

28 Φεβρουαρίου 2022

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αποτελεσμάτων για την πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο ΕΛΚΕΔ

Στο πλαίσιο της στελέχωσης του ΕΛΚΕΔ, και σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ.129/19-2-2021 Προκήρυξη (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 8/26.02.2021), ανακοινώνονται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων και ο Οριστικός Πίνακας Απορριφθέντων Υποψηφίων, για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

  1. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων
  2. Οριστικός Πίνακας Απορριφθέντων Υποψηφίων
 

19 Νοεμβρίου 2021

Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο ΕΛΚΕΔ

Στο πλαίσιο της στελέχωσης του ΕΛΚΕΔ, και σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ.129/19-2-2021 Προκήρυξη (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 8/26.02.2021), ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

  1. Προσωρινός Πίνακας Μοριοδοτηθέντων Υποψηφίων
  2. Προσωρινός Πίνακας Απορριφθέντων Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έως και την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, ως τις 23:59, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας συμπληρωμένο το Υπόδειγμα Ένστασης στη Γραμματεία του ΕΛΚΕΔ στη διεύθυνση ηλ. ταχ. sec@hsc.gov.gr.

Υπόδειγμα ένστασης (σε μορφή .pdf ή .docx)


3 Μαρτίου 2021

Προκήρυξη για πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο ΕΛΚΕΔ

Στο πλαίσιο της στελέχωσής του, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικό Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, τριετούς διάρκειας, για ειδικά επιστημονικά αντικείμενα. Οι υποψήφιοι καλούνται κατά την πρώτη φάση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec@hsc.gov.gr τα παρακατω:
  1. Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας σε .pdf ή .docx (ανά θέση)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Επιστολή Κινήτρου και Ενδιαφέροντος

σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες που περιγράφονται στη σχετική Προκήρυξη εως και την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Αριθμός Ατόμων: 1

Ο/Η ειδικός επιστήμων που θα καλύψει αυτήν τη θέση στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), θα είναι υπεύθυνος/η για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων στον τομέα της δορυφορικής παρατήρησης της Γης, σε συνεργασία με δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Μηχανικός με ισχυρό υπόβαθρο σε θέματα δορυφορικής τηλεπισκόπησης και εμπειρία σε υλοποίηση/διαχείρηση αντίστοιχων προγραμμάτων.

Αριθμός Ατόμων: 1

Ο/Η ειδικός επιστήμων που θα καλύψει αυτήν τη θέση στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), θα είναι υπεύθυνος/η για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων στον ευρύτερο τομέα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και των ολοκληρωμένων δορυφορικών εφαρμογών, σε συνεργασία με δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Μηχανικός με ισχυρό υπόβαθρο σε θέματα δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και εμπειρία σε υλοποίηση/διαχείρηση αντίστοιχων προγραμμάτων.

Αριθμός Ατόμων: 1

Ο/Η ειδικός επιστήμων που θα καλύψει αυτήν τη θέση στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), θα είναι υπεύθυνος/η για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων στον τομέα των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης, σε συνεργασία με δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Μηχανικός με ισχυρό υπόβαθρο σε θέματα δορυφορικής πλοήγησης και εμπειρία σε υλοποίηση/διαχείρηση αντίστοιχων προγραμμάτων με γνώσεις και εμπειρία σε πολλαπλά συστήματα GNSS, συνδυασμό μετρήσεων, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για έξυπνα συστήματα, τεχνικές απόλυτου και σχετικού εντοπισμού, κινηματικού και δικτυακού κινηματικού εντοπισμού, ολοκληρωμένα συστήματα GNSS και όρασης υπολογιστών με ποικίλες εφαρμογές.

Αριθμός Ατόμων: 1

Ο/Η ειδικός επιστήμων που θα καλύψει αυτήν τη θέση στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), θα είναι υπεύθυνος/η για τον καθορισμό προδιαγραφών, την ανάπτυξη, τον λειτουργικό έλεγχο και δοκιμή συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και αποθήκευσης δορυφορικών δεδομένων. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εμπειρία και γνώση τεχνολογιών διασύνδεσης δεδομένων και μεταδεδομένων, προτύπων τυποποίησης, διαλειτουργικότητας διαστημικών και γεωχωρικών δεδομένων και εφαρμογών, βάσεις γεωχωρικών δεδομένων, τεχνολογιών onboard αποθήκευσης και υπολογιστικών συστημάτων νέφους υψηλών επιδόσεων. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Μηχανικός με ειδίκευση σε θέματα ανάπτυξης μεθόδων και λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων.

Αριθμός Ατόμων: 1

Ο/Η ειδικός επιστήμων που θα καλύψει αυτήν τη θέση στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), θα είναι υπεύθυνος/η για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με την έρευνα και ανάπτυξη στα πεδία της Διαστημικής Επιστήμης και της Εξερεύνησης του Διαστήματος, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν στην Ελλάδα και τον εξωτερικό. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Μηχανικός με ισχυρό υπόβαθρο σε θέματα Διαστημικής Έρευνας και εμπειρία σε υλοποίηση/διαχείρηση αντίστοιχων προγραμμάτων.

Αριθμός Ατόμων: 3

Ο/Η ειδικός επιστήμων που θα καλύψει αυτήν τη θέση στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), θα είναι υπεύθυνος/η για τον σχεδιασμό των τεχνικών προδιαγραφών, την ανάπτυξη και τον λειτουργικό έλεγχο επιμέρους τμημάτων-υποσυστημάτων-συστημάτων διαστημικών σκαφών (spacecraft platforms and [sub]systems), τον σχεδιασμό, υλοποίηση και ολοκλήρωση δομικών, μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών υποσυστημάτων, συστημάτων ευφυούς ελέγχου, μηχατρονικής, ρομποτικής και αυτοματισμών για διαστημικά συστήματα και οχήματα σε συνεργασία με δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Μηχανικός με εξειδίκευση ή/και εμπειρία σε έργα και δραστηριότητες που σχετίζονται με όλα τα στάδια κατασκευής συστημάτων διαστημικών σκαφών, απο τον αρχικό σχεδιασμό και την πρωτοτυποποίηση ως τον τελικό λειτουργικό έλεγχο και την πιστοποίηση τους.

Αριθμός Ατόμων: 1

Ο/Η ειδικός επιστήμων που θα καλύψει αυτήν τη θέση στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), θα είναι υπεύθυνος/η για τη σύνταξη και την ερμηνεία νομικών κειμένων, κανόνων και διαδικασιών, συμφωνιών/συμβάσεων με άλλους φορείς (εθνικούς και διεθνείς) που διέπουν τη δραστηριότητα Φορέων του Δημοσίου καθώς και για την παροχή νομικής υποστήριξης προς το Δ.Σ. μέσω νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων που εντάσσονται στο γενικότερο πεδίο των σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΛΚΕΔ. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Νομικών Επιστημών με εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με το Δίκαιο του Διαστήματος, ή με Επιστήμη και σύγχρονη Τεχνολογία, ή με το Εμπορικό ή το Εταιρικό ή Διοικητικό δίκαιο.

Αριθμός Ατόμων: 1

Ο/Η ειδικός επιστήμων που θα καλύψει αυτήν τη θέση στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), θα είναι υπεύθυνος/η για (α) την εκπόνηση μελετών και ανάλυσης της αγοράς που σχετίζεται με προϊόντα και υπηρεσίες διαστημικής τεχνολογίας, καθώς και το σχεδιασμό προτάσεων και στρατηγικών ανάπτυξης και μεγιστοποίησης κέρδους και (β) για την εισήγηση, περιοδική αξιολόγηση και επικαιροποίηση οικονομικών στόχων και μεθόδων επίτευξής τους. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών με εξειδίκευση σε θέματα Οικονομίας και Διοίκησης και εμπειρία σε έργα και δραστηριότητες που σχετίζονται με το Διάστημα και γενικότερα το χώρο της διαστημικής βιομηχανίας και της ανάπτυξης τεχνολογιών και εφαρμογών.